Regulamin

Zasady sprzedaży biletów i karnetów na 11. Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy za pośrednictwem serwisu online PanBilet.pl

Regulamin zakupu biletów i karnetów na 11. Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy za pośrednictwem serwisu biletowego PanBilet.pl

1. Złożenie zamówienia online za pośrednictwem serwisu PanBilet.pl jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego zapisów i postanowień.
2. Składając zamówienie online deklarujecie Państwo wolę zakupu określonej ilości karnetów i/lub biletów, jak również przypisanych im numerów miejsc na Sali Kongresowej G2A ARENA.
3. Zamawiający w ramach jednej transakcji może zakupić maksymalnie 8 karnetów/biletów na Festiwal.
4. Płatność za zakupione karnety/bilety realizowana za pośrednictwem serwisu PanBilet.pl możliwa jest wyłącznie poprzez zintegrowane z platformą biletową systemy płatności on-line, które gwarantują bezpieczeństwo oraz anonimowość zawieranych transakcji.
5. Dla każdego zamówienia Zamawiający otrzymuje elektroniczne (email) potwierdzenie zakupu, a także bilet elektroniczny z unikatowym numerem seryjnym oraz kodem QR, wskazujący jednocześnie wybrany numer miejsca na Sali Kongresowej.
6. Bilet elektroniczny jest jedyną dostępną formą dostarczania biletów zakupionych za pośrednictwem serwisu PanBilet.pl do Kupujących.
7. Organizator nie wysyła biletów w formie papierowej za pośrednictwem poczty bądź firm kurierskich.
8. Kupujący przed wejściem na salę zobowiązany jest do odebrania opaski festiwalowej na dany dzień (osobny kolor na każdy dzień festiwalu), dostępnej w Punkcie Festiwalowym. Opaska będzie wydawana na podstawie okazanego biletu elektronicznego, w formie wydrukowanej lub na ekranie telefonu komórkowego.
9. Opaska na dany dzień uprawnia jej posiadacza do wielokrotnego wchodzenia i wychodzenia z Sali Kongresowej.
10. Całkowita liczba karnetów i biletów dostępnych w sprzedaży online jest ograniczona liczbą wolnych miejsc w Centrum Kongresowo – Wystawienniczym Województwa Podkarpackiego G2A ARENA w Jasionce k/Rzeszowa i nie może być zwiększona.
11. Internetowa sprzedaż karnetów za pośrednictwem serwisu PanBilet.pl trwa do dnia 29.11.2019 r. do godziny 19:00. Po tym terminie będzie możliwy jedynie zakup biletów na pojedyncze dni Festiwalu.
12. Bilet ULGOWY uprawnia dzieci i młodzież uczącą się oraz studentów jak również osoby powyżej 60-go roku życia do uczestnictwa w Festiwalu na podstawie biletu zakupionego w obniżonej cenie. Bilet ten jest ważny wyłącznie za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej / studenckiej / innego dowodu stwierdzającego wiek okaziciela biletu w momencie wejścia na salę. Bilet uprawnia do zajęcia miejsca siedzącego, wg przypisanego miejsca.
13. WSTĘP WOLNY przysługuje wyłącznie dzieciom, które nie ukończyły 6 roku życia – pod warunkiem, że będą trzymane na kolanach rodziców lub opiekunów.
14. W miarę dostępności wolnych miejsc sprzedaż biletów będzie prowadzona także w trakcie Festiwalu, w Punkcie Festiwalowym.
15. Zamawiający ma prawo do zwrotu karnetu / biletu zakupionego za pośrednictwem serwisu PanBilet.pl, otrzymując pełen zwrot zapłaconej kwoty (pomniejszony o prowizję pobraną przez operatora płatności online, której wysokość określa aktualny Regulamin Świadczenia Usług operatora) wyłącznie do dnia 15 listopada 2019 r. (piątek) do godziny 15:00, t.j. na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Festiwalu. Po tym terminie Organizator zwracał będzie 50% wartości zakupionego biletu / karnetu, pomniejszonej o kwotę pobranej prowizji.
16. Zwrot biletu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty email. Zwracający przesyła na adres festiwal@kalejdoskoppodrozniczy.pl informację o liczbie zwracanych biletów jak również dane personalne podane w trakcie zakupu – najlepiej w formie potwierdzenia zakupu otrzymanego w formie email w chwili złożenia zamówienia za pośrednictwem serwisu PanBilet.pl.
17. Kupujący ma prawo do odstąpienia zakupionego biletu osobom trzecim bez obowiązku informowania o tym fakcie Organizatora.
18. Dane osobowe zebrane w procesie zakupu karnetów i biletów za pośrednictwem serwisu PanBilet.pl są przechowywane w bezpiecznej bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.
19. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) administratorem danych osobowych jest Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Przedsiębiorczości, Promocji i Rozwoju Turystyki PRO-TUR (“My”), dostępne pod danymi kontaktowymi (+48) 693 289 590 / (+48) 668 769 799 / stowarzyszenie@pro-tur.pl.
20. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie udzielonej zgody, w celach związanych z komunikacją pomiędzy stronami transakcji przez okres niezbędny do zakończenia komunikacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody.
21. W razie zaistniałej konieczności zebrane dane mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji powyższego celu oraz uprawnionym organom państwowym.
22. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem.
23. Na podstawie danych zebranych za pośrednictwem serwisu PanBilet.pl nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania.
24. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi współpracę i komunikację pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, co w konsekwencji może uniemożliwić finalizację procesu zakupu.
25. Organizator ma prawo do zmiany terminu i warunków sprzedaży biletów bez podania przyczyny, komunikując to na stronie internetowej oraz profilu Facebook wydarzenia.